سید ابوتراب جزایری

سید ابوتراب جزایری در شهر خرم آباد پا به عرصه وجود نهاده اند. ایشان شخصیتی بسیار عارف و زاهد بودند که همگی به نیکی از او یاد می کنند و می توان گفت که در تاریخ صد سال اخیر در لرستان شخصیتی زاهد و عارف نظیر مرحوم سید ابوتراب جزایری کمتر داشته ایم واین واقعیتی است که بعد از گذشت این سالها بازهم از ایشان به نیکنامی یاد می شود. ایشان یکی از علمای برجسته و شخصیت های بزرگ فامیل جزایری ها در لرستان محسوب شده است که در تقوا و پرهیزکاری در زمان خود یکی از شخصیت های عالی رتبه بوده اند. سید ابوتراب جزایری مقدمات اولیه علوم اسلامی را نزد پدر بزرگوارش حاج سید ابوالقاسم جزایری به خوبی و با پشتکار تمام فرا گرفت و در پی آموختن رسائل، مکاتب و لمعه عازم شهر بروجرد گردید و در آنجا در محضر علمای اندیشمند آن روز همچون آیت الله سید جعفر کشفی که از علمای بزرگ آن روزگار بوده است و در زمان حیات خود به دلیل کشف و کراماتی که داشته است به کشفی معروف شده، بهره ها جسته است. سید ابوتراب جزایری پس از 20 سال تحصیل در حوزه های علمیه عراق، با کوله باری از علم و دانش و تقوا راه زادگاه خود، خرم آباد را پی می گیرد و در دیار خود به خدمت خلق خدا می پردازد. وی زاهدی دانشمند بود که تمام مردم به دیده احترام به وی نگاه می کردند. از شاگردان وی می توان به…