گور معبد پالمیریان

گورمعبدهای پالمیران مربوط به دوره پارتیان که هنوز بخشی از سنگ نوشته ها و کنده کاری های روی دیواره های آن در جزیره خارک به جا مانده است. پالمیر نام یونانی قوم تدمر (Tadmer) است که زمانی در جزیره ساکن بوده اند و کالاهای عربی و هندی را از ایران به غرب تجارت می کرده اند. این مقبره ها توسط انسان از سنگها تراشیده شده است و معولا افراد مهمی به لحاظ جایگاه و مقام در آنجا مدفون هستند. قدمت این گور معبد ها به 2500 گذشته برمی گردد.مرمت این مقابر در زمان دفاع مقدس برای جلوگیری از نابودی با ایجاد ستون زیر آن مقبره ها ایجاد شده است