قلعه تاریخی گورتان

روستاى گورتان ازتوابع بن رود ، مركز دهستان گاوخونى در ۱۱۰ كیلومترى شرق اصفهان و ۴۵ كیلومترى شمال غرب تالاب گاوخونى واقع شده است.مردم آن دركنار فارسى به لهجه یا زبانى خاص صحبت مى كنند كه ویژه ساكنان شرق اصفهان و برخى نقاط دیگر است كه به اعتقاد زبان شناسان در فارسى قدیم و پهلوى ریشه دارد .شغل اصلى مردم آن نیز همانند همه روستاییان كشاورزى و دامدارى است. مناطق شرقى اصفهان در امتداد رودخانه زنده رود تا تالاب گاوخونى از تاریخ و قدمتى كهن برخوردار است .و گورتان نیز از این قاعده مستثنى نیست.وجود آثار تاریخى و باستانى سالم و نیمه مخروبه در طول مسیر و اطراف نشانگر همین است .رد پاى آن را نیز مى توان در كتابهاى تاریخى مختلف یافت .قلعه گورتان كه به آن قورتان نیز مى گویند، نزدیك به ۴۰ هزار متر مربع مساحت دارد و داراى ۱۴ برج بوده كه دوبرج آن را رودخانه تخریب كرده.قلعه میان جاده اصلى و رودخانه زاینده رود و رو به روى روستاى جدید واقع شده، یكى از برجهایى كه اكنون تخریب شده درست در محلى بوده كه هم اكنون رودخانه جریان دارد .در صورتى كه در زمان ساخت، رودخانه با پیچ كمى از بالاتر عبور مى كرده است .سالم ترین بخش قلعه ضلع شرقى آن است كه كنار جاده اصلى قرار گرفته. درون قلعه پنج هكتارى قورتان دو قلعه كوچكتر و قدیمى تر قراردارد.…