برج تاریخی میدانک

در 57 کیلومتری کرج به روستای میدانک می رسیم ، میدانک یک برج تاریخی دارد که درست در کنار جاده چالوس قرار دارد و از جمله بناهای آرامگاهی محسوب می شود . بنای سنگی برج میدانک هشت ضلعی و با یک ایوان پیش آماده در سمت غرب است ، بنا از بیرون دارای تزئینات محراب مانند است که بر بالای آن گوش وارهایی ایجاد شده است . این بنا پوششی گنبدی داشته است که در حال حاضر پوشش گنبدی داشته است که در حال حاضر پوشش بیرونی آن از بین رفته و پوشش زیرین آن سالم است ، برج میدانک که قدمت آن به دوره تیموریان بر می گردد و با سنگ وساروج ساخته شده از جمله بناهایی است که بدون تاریخ می باشد و درباره شخص یا افراد مدفون در آن اطلاعاتی در دست نیست.