اماکن تاریخی پل نوجده

این پل در عصر قاجار، در روستای نوجده شهر اردبیل بر روی رود قره سو ساخته شده است. سنگهای این پل از کوههای شهر نمین و انوران استخراج شده اند. این پل به شکل و شمایل پلهای خارجی، با ۳ چشمه طاق رومی می باشد. پل نوجده دارای پایه های سنگی با موج شکنهایی است که در هر دو طرف پل به صورت نیم دایره اند. موج شکنها دارای مخروطهایی هستند که در هر دو سوی پل به صورت قرینه بوده و پل را زیباتر کرده اند. این پل دارای ۲۵ متر طول و ۶.۵ متر عرض است. پل نوجده در ۱۲ کیلومتری جاده اردبیل آستارا در روستای نوجده شهرستان نمین واقع شده است.