اماکن تاریخی پل بابامحمود

زاینده رود، این رود زندگی، میهمان همیشگی شهر تاریخی پیر بکران بوده است.پیربکران از علما و عرفای نیمه قرن دوم هجری بوده ونامش محمد است که به خاطر مقام عرفانی اش او را پیر بکران گفته اند.در شهر این عارف بزرگ راهی سالهاست که رهگذران را با اطمینان خاطر بدان سوی رود روانه میکند، این راه کهن یادگاریست از عصر ایلخانیان آنگاه که سلطان الجایتیو به منشی خود محمود اشترکانی دستور داد تا راهی بر دو سوی زاینده رود فراز دارد. محمود اشتر کانی دستور شاه را اجرا کرد که به سبب آن پلی بر روی زاینده رود بنا نمود که به پاسداشت این کار نیکش در جهت هموار کردن راه ، مردمان پل را بابامحمود نام نهادند.پایه های پل از سنگهای چیده شده بر روی هم با ملات ساروج در میان سنگها ساخته شده و ساروج است که پیوند میان سنگها را ناگسستنی میکند اما موج شکنها هم همچون دایه ای مهربان پایه ها را در میان میگیرند تا خود به جنگ با آب روند. این موج شکنها که با پوششی از بتن مصلح شده اند در هر دو سوی رود به شکل چند ضلعیند. در میان بدنۀ آجری پل بابا محمود چشمه طاقهای پل رو به زاینده رود دریچه هایی گشوده اند به روی آب تا قدم آب را از15 دروازه اش بر دیدۀ منت نهند. این دریچه ها چشمه طاقهاییند که به شیوۀ جناغی بنا شده اند.کالبد پل بابا محمود آجریست که در لابلای آجرها…