اماکن تاریخی پل سیدآباد

در جوار محله سیدآباد شهر اردبیل، پلی در عصر صفوی بر دو سوی رود بالیق لی ساخته شده است که نامش را از محل آن گرفته و سیدآباد نامیده می شود. این پل، پلی سه چشمه با طاقهای جناغی است. دو چشمه طاق کوچک نیز در میان پایه های پل دیده می شوند که علاوه بر کاهش وزن پل و هدایت آبهای سطحی، در زیبایی آن نیز نقش دارند. دهانه وسطی بزرگ تر از دهانه های جانبی است که به صورت متقارن در دو طرف آن قرار گرفته اند. این پل دارای ۲۴ متر طول و ۳.۷۰ متر پهناست که بلندایش به ۵.۳۵ متر می رسد. دارای ۲ پایه سنگی با موج شکنهای مثلثی شکل در هر دو طرف است. این پل به دلیل نزدیکی به محله پیر مادر اردبیل، به پل پیر مادر نیز معروف است.