اماکن تاریخی پل فلاورجان

طبیعتی شگرف از هنرنمایی آفریدگار، رودی همیشه زنده و خروشان، زاینده رود این سر منشا آبادانی و طراوت تا به مقصد، بسیار منازل را طی میکند و هرجا که مردمان همجوارش نیاز به عبور از آب داشته اند معماران خوش ذوق ایرانی برفراز آب گذرگاهی به غایت زیبا و استوار بنا نموده اند تا به هنگام عبور آدمیان منظرۀ چشم نواز رود و پیچ و خمهایش که جلوه ایست از هنرمندی خالق هستی بر او رخ بنمایاند . در اینجاست که رود در مسیرش راست به سوی مقصد پیش میرود ولی پل که بر فرازش نقش بسته ، پیچ و تابی به خود داده تا خود را در رخ رود دو چندان زیبا جلوه دهد. این کهن راه از گذشته های دور به یادگار مانده است و در دوسوی رود پهلو گرفته و نام ورگان را از آن خود نموده است. ورگان به معنی کنارگاه است. در کنار زاینده رود روستای کوچک ساخته شد و آرام آرام زندگی بر لب رود جریان گرفت و نامش را از پل گرفته ورگان خوانده شد. در گذر زمان و طی شدن سالیان ورگان کوچک به شهر تبدیل گشت و پل ورگان به فلاورجان تغییر نام داد .اما هنوز کسانی هستند که فلاورجان را پل ورگان میگویند.در لغت نامۀ دهخدا آمده است پل فلاورجان در اصفهان است و دو فرسخ با بابا محمود فاصله دارد پایه های سنگی پل فلاورجان دارای 14 متر درازا و پهنای 5/5 میباشد. 18 دهانۀ آجری در بدنۀ پل شناخته شده اند که به…