اماکن تاریخی پل ورزنه

در آخرین بدرقه گاه زاینده رود آنجا که رود به پیشواز باتلاق گاو خونی میرود و آن همه جدال و خروش به سکون میگراید، شهری در دل کویر سالیان بسیاریست که این آرامش پر طنش را به نظاره نشسته است تا انعکاس چادرهای سفید مادران شهر میهمان آرامش این سکوت شود. ورزنه دیاری کهن از مردانی سخت کوش و زنانی مهربان باچادرهای سفید که در طول سالیان متمادی بساط زندگیشان را در کنار زاینده رود پهن کرده اند. این مردمان برای پیوند با سایر فرهنگها می بایست به آن سوی رود راه یابند و آنگونه حکایت است ،که تاجری متمول بنام سیف ا... اردکانی که فردی خیرخواه و درستکار بود به همراه کاروانی از مردمان آن دیارقصد تشرف به خانۀ خدا میکند اما هنگامیکه کاروانیان به ورزنه میرسند راه عبور اززاینده رود را دشوار میبینند تا آنجا که سیف ا... اردکانی میان رفتن به حج وهموار کردن راه بر مومنان، ساختن راهی بر دو سوی زاینده رود را برمی گزیند و به ساخت پلی آجری همت میگمارد و راهی بنیان می نهد که به پل سیف ا ... مشهور میشود. اما امروزه پل، نام شهر را بر خود گرفته است و پل ورزنه نام دارد. این پل تاریخی بر روی پایه های سنگی قرار گرفته که در لابلای سنگها برای استحکام بیشتر ملات ساروج بکار برده شده و در دو طرف پایه های سنگی موج شکنهایی از سنگ با مهارت خاصی که بر زیباییهای…