اماکن تاریخی پل مارنان

زاینده رود بزرگترین رود در فلات ایران ،جوشیده از دل زرد کوه بختیاری و مسافر همیشگی کوهها و دره های ایران. این زیبا رود تا به حوالی شهر هنر ورز اصفهان میرسد در مسیری پر پیچ و خم بسان ماری از درون دشتها میگذرد تا این شهر کهن تابلویی هزار نقش از طبیعت زیبای خدا شود.. این دشت مفرح نامش را از شکل و حرکت رود گرفت و مارنان نامیده شد. رود پس از پیمودن راهی دشوار به دروازۀ شهر که میرسد گذرگاهی کهن، آغوش به رویش میگشاید و با گذر دادن آب از میان چشمه هایش راه بر او مینمایاند و ورودش را خوش آمد میگوید.این گذرگاه کهن سالهاست که بر دشتهای مارنان خیمه زده و از این روست که بدان پل مارنان گویند.پل مارنان یکی از بنا های تاریخیست که حاصل هنرمندی معماران خوشفکر ایرانیست . عده ای یر این باورند که مارنان قبلا ماربین بوده که دگرگون شدۀ واژۀ مهربین در فرهنگ اوستاییست . قرنها قبل از زرتشت معبد مهر پرستان بر فراز کوه آتشگاه از تمام روستاهای اطراف دیده می شد واز این رونام این ناحیه را مهربین نهادند که در زمان ساسانیان به ماربین تغییر یافت و تا امروز بدان اسم شناخته میشود. این بنای آجری گذرگاهیست که با چشمه طاقهایی به فرم جناغی بر روی پل استوار گشته اند و در چیدمان آجرها از ملات گچ و ساروج برای استحکام بیشتر استفاده شده است. در میان…