انسان از آغاز تا به امروز

انسان از آغاز تا به امروز رنج ها و امیدها یی که در طول چند میلیون سال همراه همیشگی انسان ها بود بوده و خواهد بود.