علیرضا توحیدلو(عشق بازی خدا) باجوان توبه كار

داستانی زیبا وآموزنده:جوان گناهكار در زمان موسی بن عمران عشق بازی: عفو وبخشش خداكریم چهل سال گناهكار: توبه كرد و پذیرفته شد سخنرانی:حجه الاسلام علیرضا توحیدلو شبكه دو سیما سال ٩٤ توبه جوان