علیرضا توحیدلو (دوستداران) خدا-عشق

علیرضا توحیدلو (دوستداران ) خدا-عشق تقسیم انسانها به سه دسته؛ بنگردید و بیندیشید: شماجزء كدام دسته محسوب میشوید. شبكه دو سیما، برنامه: شبهای روشن ماه مبارك رمضان سال ٩٤ دوستداران خدا، سخنران حجه الاسلام علیرضا توحیدلو