حمید عسکری: به خاطر خواب مادرم گردنبند کلید انداختم

کنسرت پرحاشیه حمید عسگری در تهران با یادگاری های عجیب حمید برگزار شد. وقتی حمید شال و گردنبند و شلوارش را به هوادارانش یادگاری می دهد