پاسخ دندان شکن مجری ایرانی به استراتژیست عرب

مجری ایرانی: چرا عربستان، فیلمِ اصلی دوربین های فاجعه منا را منتشر نمی کند؟ استراتژیست عرب: فیلم هایی که توسط مردم گرفته شده و بر روی واتس آپ منتشر شده است، البته در صورتی که شما در ایران واتس آپ و تویتر داشته باشید! مجری ایرانی: نه تنها واتس آپ، بلکه تکنولوژی هسته ای هم داریم..!