نیروی انتظامی، مظهر حاکمیت نظام

دیدار شرکت کنندگان در همایش فرماندهان و مدیران و رؤسای عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی