اماکن تاریخی: پل ابراهیم آباد

این پل در ابتدای محله ابراهیم آباد شهر اردبیل در دو سوی بالیق لی چای خیمه زده است. تاریخ ساخت آن به دوران صفویان برمی گردد. دارای ۳۶.۷۵ متر طول؛ ۳ متر عرض و ۵ متر بلنداست. این پل سه چشمه طاق بزرگ آجری به فرم جناغی دارد. دو چشمه طاق کوچک جناغی نیز به درون پل راه باز کرده اند که علاوه بر کاهش وزن وارده بر دیواره ها؛ بر زیبایی پل نیز افزوده اند. چهار میر کوتاه راهنما در دو سوی پل آن را در برگرفته و زیباتر کرده اند. پایه ها دارای موج شکنهایی است که در هر دو سوی پل به شکل مثلثی اند. مصالح ساختمانی به کار رفته در پایه ها سنگ است و در طاقها آجر به همراه ملات گچ و آهک.