اماکن تاریخی: پل حسن آباد

در همسایگی دشت ساکت و برهنه، زمزمۀ روحبخش حیات جلوه ای زیبا به طبیعت می دهد و درختان جان سخت با ریشه های چندین سالۀ خود طراوت را از آب میگیرند، تا شاخ و برگهایشان رنگی به خود گیرد و این دشت زیبای خدا را بیارایند. روزگاری در این دیار کاروانیان سکوت دشت را با هیاهوی خود میشکستند تا راه قم در پی گیرند و یا ره به تهران برند. بدینجا که میرسیدند آب با تمام مهربانیهایش راه برآنان میبست ،پس مردمان بر آن شدند تا راهی بیابند واز آب بگذرند، اما هنگامیکه راهی نیافتند با همت معماران راهی بنا نهادند. این راه کهن که در اواخر زمامداری قاجارها در ایران ساخته شد و در دوران پهلوی مرمت شد پلی است که در نزدیکیهای روستای حسن آباد قرار گرفته و نامش را هم از روستا گرفته که حسن آباد نامیده میشود. پل حسن آباد بر روی پایه هایی از سنگ به همراه ملات آهک و ساروج قرار گرفته، این پایه ها را آب برهایی در میان گرفته اند که تا به امروز درجدال با آبند، در این آوردگاه ، آب برهای هر دو طرف رود به شیوۀ مثلثی ساخته شده اند تا در جنگ میان رود و راه، راه بر مردمان هموار شود. کالبد آجری پل حسن آباد هفت دهانه به روی آب گشوده تا رود شور به آرامی در دل دشت به سفرش ادامه دهد. نمای ظاهری حسن آباد گویای دو دورۀ تاریخیست که ازسرگذرانده ،چهار دهانۀ آن با طاقهای…