اماکن تاریخی: پل کال سالار

395
13 مهر 1394

پهن دشتی لبریز از انوار خورشید.. درخلوت این دشت که گاه بوتۀ خشکیده ای تب روییدن دارد....کال سالار چون گذشته به انتظار مینشیند شاید تکه ابری میهمان این سرا شود و باران، عطش همیشگی اش را فرو نشاند.کال سالار این رودخانۀ بزرگ که روزگاری دشتهای خراسان را درمینوردید امروزه خود از نعمت آسمان بی بهره است چگونه میتواند این بوته های اسپند چشم انتظار را به میهمانی آب بخواند. اگرهمچون خاک با باد همراه شویم، برایمان زمزمه خواهد کرد از،آن ایام که فراوانی آب بر بستر رود مردمان را ناگزیر از ساخت راهی برفراز آب، برای ارتباط با دیگر سو کرد. به سال 1289 ه.ش با هزینۀ کاظم خان قرایی و اهتمام حسن سالارخان یاور و استادی معمار پیر خراسان مرحوم آفرنده که دستانش متبرک از معماری آستان قدس رضوی بود برساخت راهی همت گماردند و پلی زیبا را بر دو سوی رود بنا نهادند و آنرا همچون گردنبندی از زیباییها بر گردن آب آویختند و نام رود را برآن گذاشتند و از آن پس پل ،کال سالار نامیده شد. درگویش مردمان اطراف، این پل را پول کال سالار گویند که پول همان پل است و کال به معنی رود خانه است ، سالار هم مفهوم بزرگ را میرساند از این رو پول کال سالار همان پل رودخانۀ بزرگ است. پل کال سالار به سان روزهای خوش گذشته هنوز گردنبدش را به گردن دارد و چشم انتظار رود ،…


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x