اماکن تاریخی پل روس ها

پل روسها در حاشیه جنوب غربی قم روی آب قمرود بنا شده است. این پل احتمالاْ در لشکرکشی روس و انگلیس در خلال جنگ جهانی دوم ساخته شده است. این پل در میان مردم به پل انگلیسی ها معروف است اما در منابع از آن به پل روسها یاد می شود؛ از طرفی این پل به دلیل نزدیکی به کارخانه بافندگی مرینوس به پل مرینوس نیز معروف است اما بیشتر به آن پل انقلاب می گویند. در نگاه اول ظاهر پل و نوع آجرهایش شبیه یک پل جدید است اما میان دهانه ها ما بین بدنه این پل؛ پلی کهن تر با قطری همسان و عرض کوچک تر دیده می شود گه گویی پل جدید آن را از دو طرف در میان گرفته است تا با عریض کردنش تردد آسان تر صورت گیرد. پایه های پل قدیمی در دل پل جدید از دیده نهان است و پایه های پل جدید بتونی اند. آب برهایی سه گوش در دو طرف پایه های چهارگوش قرار دارند. طول این پل ۶۸ متر؛ عرض آن ۲۴ متر و بلندایش ۷.۵ متر می باشد.