اماکن تاریخی پل طینوج

این پل یکی از پلهای تاریخی استان قم است که در مسیر قم به تفرش در روستای طینوج واقع شده است. پل طینوج در عصر صفوی جهت عبور زایران کربلا از روی رود جهرود ساخته شده است. طول این پل ۲۸ متر و عرض آن ۴ متر و بلندایش ۶ متر می باشد. پل آجری طینوج بر پایه هایی به جنس سنگ و ساروج بنا شده است و آب برهایی در دو سوی پایه ها قراردارند که یک طرف از آب برها به شکل سه گوش می باشد. معماری طاقهای این پل به شکل جناغی است.