پل عسگرآباد

این پل در عصر زمامداری قاجارها در روستای عسگرآباد قم در جوار جاده قدیم تهران قم جهت گذر کاروانیان از رود قرسو ساخته شده است. پایه های سنگی پنج ضلعی شکلی بار بنده آجری پل را به دوش می کشند که دارای آب برهای سه گوش اند. در دو سوی دهانه بزرگ دو چشمه طاق کوچک قرار دارد. این پل در ابتدا دارای ۶ دهانه در اندازه های مختلف بوده طوری که دهانه میانی از بقیه بزرگتر بوده است و این باعث قوسی شکل شدن پل شده است. اما در گذر زمان سه چشمه طاقش فرو ریخته و استفاده از آن ناممکن شده است.