سازه های آبی شوشتر

سازه‌های آبی شوشتر در دوران ساسانیان، جهت بهره‌گیری از نیروی آب به‌عنوان محرک آسیاب‌های صنعتی ساخته شده است. در این مجموعه بزرگ، ساختمان آسیاب‌ها، آبشارها، کانال‌ها و تونل‌های عظیم هدایت آب و سیکا که محلی جهت استراحت و تفریح است قابل توجه و جالب هستند. معماری از اجتماعی ترین اشكال بروز هنر ، فرهنگ، توانمندی یك ملت و زمینه شناخت تاریخ گذشته و امكان تبلور آینده آن است. با این باور و بر اساس فرصتی كه در سال های اخیر برای شناخت معماری شهری، تولیدی و معماری مبتنی بر آب در شهر شوشتر و پیرامون آن دست داد، سعی در طرح بزرگترین مجموعه آبی و ویژگیهای آن خواهیم كرد تا به پیشنهاد مشخص در این زمینه برای حفظ میراث ارزشمند و توان آفرین آن برسیم. نقش تولیدی آب و اثر توزیع و بهره برداری از آن در شكل گیری سیستم حكومت در كنار فعالیتهای دفاعی و اقلیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایجاد اولین امكان عبور از كارون عظیم و پهناور، مهار و بهره برداری از آب و انرژی آن به مدد پشتكار، هوش و درایت پدران ما در طی هزاران سال، یكی از بزرگترین و كهن ترین مجموعه های دست ساخت بشر تا پیش از دوران انقلاب صنعتی را پدید آورده است. مجموعه ای كه در طول كیلومترها ادامه می یابد و در طی هزاران سال كامل می شود و در جوار خود یكی از هوشمندانه…