خانه قدیمی مارتاپیترز

خانه قدیمی مارتاپیترز معروف به خانه جائی از بناهای تاریخی و با ارزش دوره صفویه می باشد كه با توجه به مدارك موجود و بررسی های انجام شده در آن روزگار وسعت زمین و ساختمان های آن بیش از مساحت فعلی بوده است. این خانه كه در تقاطع خیابان حكیم نظامی و كوچه كلیسای وانك (محله جلفا)قرار دارد متشكل از بخش های مختلفی است كه شامل چند ساختمان جدا از یكدیگر در جبهه های مختلف می باشند. ساختمان اصلی خانه را بخش تابستانی جنوبی آن تشكیل می دهد. ساختمان زمستانی شمالی آن كه بخش بسیاری از آن در تعریض كوچه كلیسا منهدم گشته از بقایای اصلی خانه به شمار می رفته است. به هرحال این ساختمان در حال حاضر شامل بخشهای زیر است. الف- ساختمان شمالی یك اتاق بزرگ در وسط و دو راهرو در شرق و یك راهرو در غرب این اتاق می باشد. این قسمت فاقد تزئینات است. ب- ساختمان شرقی كه این قسمت نیز بدون تزئینات بوده و آشپزخانه و حمام و سایر سرویس های خدماتی را در بر می گیرد. ج- ساختمان قدیمی كه در حقیقت بخش اصلی این خانه است. این ساختمان شامل یك سالن بزرگ با نقاشی و گچبری و تعدادی پنجره مشبك چوبی قدیمی می باشد. در این قسمت اتاقها دارای پنجره های مشبك و زیبا هستند كه بیانگر معماری و تزئینات دوره صفویه می باشند. ایوان شمالی و اتاقهای جنوبی تالار هركدام با تزئینات خاص…