اموزش پزشکي: کیست های تخمدان

شایع ترین کیست های تخمدانی: شایع ترین کیست هایی که بیماران به علت آن به پزشک مراجعه می کنند کیست هایی هستند که در سنین باروری اتفاق می افتد، که این کیست ها معمولا با عنوان Functional یا عمل کردی خوانده می شوند و به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند: 1. کیست های فولکولار، 2. کیست های جسم زرد و 3. کیست های تکالوتئین، که تمام این موارد در دسته کیست های نرمال قرار می گیرند که فیزیولوژی طبیعی دارند و فقط تحریک شده اند. برای مثال: فولکول معمولا زیر 3 سانتی متر است ولی وقتی به بالاتر از 3 سانتی متر می رسد، 5 تا 7 سانتی متر می رسد، در این صورت کیست فولکولار می شود که می تواند مجموع علایمی از بی نظمی قاعدگی تا درد را در بیمار ایجاد نماید که درمان خود را می طلبد.