اموزش پزشکي: سرطان دهانه رحم

در غالب مورد خانم هایی که با یک تست پاپ اسمیر غیر طبیعی مراجعه می کنند حالت نگران دارند، در صورتی که در اغلب موارد فقط یک التهاب دیده می شود که می تواند به علت یک عفونت ایجاد شده باشد و یا هر عامل دیگری که می تواند موجب بروز التهاب می شود، مثل: تماس های جنس مکرر یا استفاده از روش واژینال. که این موارد می تواند تست پاپ اسمیر را غیر طبیعی در حد یک التهاب شدید یا ضایعات پیش بدخیم را به صورت سیتولوژی مثبت نشان می دهد که این گروه از زنان ممکن است برای مثال از 1000 زنی که تست پاپ اسمیر انجام می دهند 3 نفر باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند.