لی مین هو سفیر المپیک 2018 کره

اول مراسم رو داشته باشین اینقدر ذوقیده بچم که داره به عکاسها و خبرنگارها هم جاخالی میده خخخخخخخخخخخخخ
آقاهه که داره داشته باشین همچین رو این جایزه هه رو میخونه ها که فک نکنم شاهای قاجار عهدنامه ترکمن چای رو خونده باشن والا خوبه برا خودش نیست میخواد فقط تقدیم کنه خخخخخ
بعدشم دیگه دستو عکس و لبخنده و صحبت و بوس بوس ستاره بچینی و اینا خخخخخ