کیم تان جلو مدرسه چااونسانگ (پشت صحنه وارثان)

خوب این برا اون قسمتیه که مین هو میره دم مدرسه چا اون سانگ
بامزه است این مینوزیا که با چه ذوقی اومدن اونجا بعد اون آقا بد اخلاقه شروع میکنه دعواشون میکنه آقا گفته باشم ها اگه مین هو اومد ایران این آقا رو نیاره با خودش ها اگه آورد بهش بگه غزل خداحافظی رو بخونه جون ما از اونایشم خخخخخخخ دقیقا منحرفا از همونها (معلوم نیست چی در مورد خودتون به ذهنتون رسیده خخخخ) بعد اینکه من این لباس مین هو رو خیلی میدوستم جون تنها شباهت منو مین هو بهم دیگه است فقط من این شباهتمو تنم نمیکنم معمولا .... فقط وقتهایی که میخوام بخوابم میذارم زیر سرم نمیدونم چرا مین هو شباهتمون رو تنش کرده ؟؟؟؟