«کله‌های سخنگو»، مستند کوتاهی از کریشتوف کیشلوفسکی

کله‌های سخنگو»، مستند کوتاهی از کریشتوف کیشلوفسکی، کارگردان لهستانی (۱۹۸۰)

مستند پیش رو از فیلم‌های اول کیشلوفسکی است. او با طرح سه سوال بنیادین و تیزهوشانه، افراد را برای چند دقیقه به فکر کردن وادار می‌کند.
آن‌ها «از زندگی چه می‌خواهند؟»