اگر جنگی به راه بیفتد...

رهبر انقلاب: این آقا گفته است که میتواند ارتش ایران را نابود کند. قدیمى هاى ما این جور حرفها را «لاف در غریبى» میگفتند... البتّه ما از هیچ جنگى استقبال نمیکنیم، ما به هیچ جنگى مبادرت نمیکنیم و پیش دستى نمیکنیم، امّا اگر جنگى اینجا اتّفاق بیفتد، آن کسى که سرشکسته از جنگ خارج خواهد شد آمریکاى متجاوز و جنایتکار است.