هم دلی جانبازها با آقای جانباز - بخش دوم

جانباز بعدی می گوید: «این ساده زیستی که شما فرمودید خیلی مهم است.» بعد می گوید ما لازم نیست هر ۵سال یک بار مبلِ خانه مان را عوض کنیم. آقا می خندند و می گویند: «هر ۵سال یک بار مبل را عوض می کنید؟» خانمِ خانه هم لبخند به لب دارد. جانباز درباره ی اقتصاد مقاومتی صحبت می کند و می گوید این که ۱۲۰روز در سال در کشور تعطیلی هست، به نفع اقتصاد مقاومتی نیست. آقا می گویند: «حق با شماست».