دختر -شیدا- بازی

ازکارکردهای مثبت فضای مجازی: ۱.وقتی چیزی رادرآن می گذاریم همه آن را می بینند. ۲.آن مطلب تا ابد آنجا می ماند. این موضوع می تواندیکی ازمضرات همین فضاهم محسوب شود! شایدمافردا آدمی بابینش امروزیا دیروزمان نباشیم. دربه اشتراک گذاری مطالبی که امروزباعث افتخارماست دقت کنیم...شایدفردا ازوجودشان شرمسارباشیم.