عجب مردمی داریم ما (دوربین مخفی)- مانور زیست محیطی آوند

مانور زیست محیطی موسسه آوند جهت آشتایی کودکان با فرهنگ و ارزشهای ما ایرانیان و همچنین نحوه برخورد مردم با قضایای زیست محیطی در یکی از خیابان های شهر تهران به صورت دوربین مخفی برگزار شد. عنوان این قسمت : نان. و این شد نتیجه... منتظر کلیپ های بعدی ما باشید. ادامه دارد