سیل در فرانسه سیزده نفر را قربانی کرد .

سیل در استان آلپ ماریتیم جاری شده است و بسیاری را غافلگیر کرده است و سخنگوی وزیر کشور فرانسه از مردم خواسته تا حد امکان از خانه هایشان بیرون نیایند. از سرنوشت شش نفر خبری در دست نیست. بسیاری از قربانیان از کنه، شهر مجاور کن فرانسه هستند. یکی از ساکنان می گوید: "انگار از آسمان سیل می بارید و ۹۰ دقیقه ادامه یافت، بارش باران از ساعت از ۹ شب آغاز شد.