مجموعه پویانمایی دیرین دیرین این قسمت زمین گرد است

این قسمت: زمین گرد است بعد از چند قسمت محیط زیستی و آموزشی و بعد هم چند تا انتقادی،حالا یه قسمت علمی با هم ببینیم.