طبیعت وحش قزوین

چندگانگی طبیعت استان قزوین كه تحت تاثیر توپوگرافی خاص آن و مجاورت با نواحی مرتفع شمالی و غربی – كه به شكل گیری سیستم شبه آلپاین انجامیده – و آب و هوای گرم و مركزی ایران، سیمایی گوناگون یافته است؛ تنوع زیست گیاهی و جانوری چشمگیری را پدید آورده كه برای اكوتوریستها و دوستداران طبیعت همواره جذاب به شمار می رود. دیدار سرچشمه های جوشان و زیبای نینه رود و خارود در رودبار موجی از شادابی و نشاط را در دل گردشگران ایجاد می كند و صحرای آتشناك و تفتیده بویین زهرا، نگاه را به افقهای دور از دسترس پیوند می دهد. آبشارهای شورانگیز گرمارود الموت، منصور آوج و ماهین تارم شكوه تواضع و فروتنی را عینیت می بخشند و صخره های آسمان سای بزكش اوان و دربند اندج، غرور و سربلندی را در جانها بر می انگیزند. گستره آبی آبگیرهای دریابك در شمار قزوین، رودك بویین زهرا و دریابك آوج آیینه ای از آسمان را پیش روی رهگذران خسته می نهند. عقاب طلایی الموت، هوبره دشت الله آباد، آهوی تیز تك باشگل، بزكوهی گریزپای خشچال، طرقه بنفش آبیك، پلنگ رودبار شهرستان، همنفس با دیگر موجودات زنده، الفبای حیات را هجی می كنند و حق زندگی را یادآور می شوند. مجتمع آب درمانی ارشیا در آبگرم خرقان، چشمه های آب معدنی سلطان بلاغ، آب ترش، آب لرزان، كش آباد، اسبمرد، هفت…