گیاه دارویی گون

گیاه گون گیاهی است از تیره پروانه اساها،نوع درختچه ای آن حداکثر به ارتفاع یک متر رسیده و دارای خارهای بسیار می باشد . غالباً به حالت خودرو ودر نواحی کوهستانی و اراضی بایر می روید . برگ ها این گیاه از برگچه های متعدد(یا ساده)تشکیل شده است . گل آذین از نوع خوشه ای یا سمبله ویا منفرد می باشد. گل های به رنگ قرمز یا بنفش مایل به آبی و یا زرد سفید می باشد . گونه های مختلف گون در نقاط مختلف به اسامی متعددی خوانده می شوند. کتیرا بیضاء ،بالش عاشقان،مسواک القیاد، قرین، علف کتیرا و در استان کرمان شاه گینی، مارگینی، برگی، از نام های محلی آن می باشند. در شمال خراسان به آن گونک و در جنوب استان به گوش گربه موسوم می باشد. گیاهان جنس گون بیشتر درنقاط مرکزی آسیای صغیر و مناطق خشک و کوهستانی ایران، سوریه وترکیه مشاهده می شوند. عموماً گیاهان گون به صورت وحشی تا 90-12 سانتی متر در ارتفاعات دیده می شود. این گیاهان شدیداً نور پسند بوده و به دلیل داشتن ریشه ی راست و عمیق در برابر خشکی و شرایط نا مساعد محیطی بسیار مقاوم می باشند. گیاه گون به دوصورت علفی و بوته ای دیده می شود که نوع بوته ای آن به نواحی کوهستانی تعلق داشته و عموماً خار دار هستند. در مغز ساقه عده ای از گون ها ماده ای صمغی کتیرا جریان دارد که خود به خود یا بر اثر شکاف به خارج…