مشکک

مشکک نام گیاهی است که در استان بوشهر به میلی یا بقیضمعروفاست.بقیض در کتب فارسی به مشکک معروف است و نام علمی آن لوکوروزیا از تیره جعفری می باشد اغلب در ارتفاعات می رویدودر زمینهای شنی نیز یافت می شوددارای ساقه های متعددی است که از قاعده دارایانشعابات دو شاخه ای بوده و به صورت ایستاده وخیزان رشد می کند. مشخصات: دارای گلهای زردرنگو چتری -دراردیبهشت تا خردادماه شکوفا هستند و کم کم به میوه تبدیل می شود-شاخ وبرگهای شانه ای آن بوی تند مطبوعی به مشام میرسد. در برخی از مناطق از شاخه های نورسته ی آن به عنوان سبزی استفاده می کنند. خواص درمانی: به عنوان عفونت کلیه-اثر ضد قارچی-درمان زخم های سطحی-دیابت -زخم معده