چای

تهیه چای اززمان برداشت تا خشک کردن درکارخانه موضوع این آیتم است. در این فاصله تصاویر باغات زیبای چای ، تلاش کارگران در سینه کش کوه در میان باغ ، هرس کردن ، بار زدن ، لبخند چایکاران ، حمل چای به کارخانه و سرانجام بعمل آمدن چای بنمایش گذاشته می شود.