قلعه و تنگه سازبن

شهر تاریخی سیروان .درموزه تاریخی شهر سیروان آثاری از بناهای ساروجی سنگی وجود دارد که آثار خانه ها دکان ها آتشکده هاومراکز نظامی تفریحی وجود دارد که نمونه بارزاین مراکز درتنگه ی بسیار زیبای سازبن و قلعه ی سازبن موجود است قلعه ی بسیار زیبای ساز بن که بر روی تیغه ی ورودی این تنگه درقسمت شرقی شهر لومار وجوددارد از مراکز نظامی وتفزیحی شاهان ساسانی بود که باوجود شکارگاه های بکر وطبیعت چشم نواز مرکز خوش گذرانی ونگهبانی شهر کوچکی است که دردرب ورودی تنگه وجود داشته است .باتوجه به آب وهوای لطیف این منطقه در بهار درتل واسه ی تپه ی شیروان نیز تفرجگاه بهاری شاهان ساسانی بوده است. تنگه ی سازبن در شمال روستای ورگچ از توابع بخش شیروان شهرستان شیران چرداول دراستان ایلام واقع شده است . واژه ی سازبن یک واژه ی کردی است که بر این تنگه نهاده اند . سازبن تشکیل شده از دو بخش [ساز + بن] است . واژه ی ساز همان ساز محلی است که به شکل قیف است و واژه ی بن (با کسره خوانده می شود) به معنی انتها و ته است . پس این تنگه را بدان جهت سازبن می گویند چون از بالادست تا انتهای آن در جهت مسیر جریان آب رود به شکل ساز است ؛ یعنی هرچه از انتهای تنگه در مسیر جریان حرکت کنیم پهن تر می شود . نکته ی جالب اینجاست که با وجود این که استان ایلام در همسایگی استان…