شاه باز ها

شاه باز 72 تا 83 سانتی متر طول دارد ، پرنده ی بالغ تركیب پر و بال تیره ای دارد پس گردن آن زرد مایل به سفید است بالای دمش كمرنگ و شانه هایش سفید است شاه باز سنگین جثه آرام و كند حركت است .