باكلان

باكلان ، كوچك با 48 سانتی متر طول از مهاجران عبوری استان مركزی است مناطق جوجه آوری آن سواحل دریای خزر می باشدو جوجه آوری هم دارند باكلانها زندگی اجتماعی دارند كه در دسته های بزرگی دیده می شوند، باكلانها به سختی و آرامی روی زمین راه می روند بین انگشتان پرده دارند و شنا گران ماهری اند نرهای این پرنده از ماده ها اندكی بزرگترند، اما همشكلند، در هنگام صید ماهی كاملا آرام و بی سرو صدایند برای صید ماهی كه عمدتا ماهیان گرمابی كپور را ترجیح می دهند ، در آب شیر جه می روند باكلانها همچنین در زیر گلو كیسه ای زرد رنگ دارند كه محل ذخیره غذا برای جوجه هایشان است هنگام بر خواستن از سطح آب كمی میدوند و سپس به سختی اوج می گیرند ، پروازشان متلاطم و به شكل 8 می باشد كه با ذخیره انرژی در مهاجرتهای طولانی در ارتباط است