چرا حرف X نماد مجهول است؟

چرا حرف X نماد مجهول است؟

علمیمجهولنماد مجهولمطرا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x