عقاب صحرایی

عقاب صحرایی 75 سانتیمتر است جثه ی تو پر و بزرگی دارد پاها از پر پوشیده شده و پنجه و منقار قوی و تیزی دارد چشمهایش تیز بین و از شكاریهای قهار خانواده ی عقابهاست ، عقابها ، شكاریهای بزرگی اند كه بالهای وسیع ، دم پهن و و پاهای پر داری دارند ، منقارشان بزرگ ، چنگالشان قوی و پر و بالشان قهوه ای تا قهوه ای تیره است پرنده ی نا بالغشان ، كمرنگ تر از پرنده بالغ است نر و ماده شان همشكلند اما ماده ها اندكی بزرگترند روزها در اطراف كوهپایه ها و روی دشتهای باز چرخ می زنند و شكارشان را زنده می گیرند گاهی از لاشه ها تغذیه می كنند.