آگاما

آگاماها این سوسمارهای روزگرد انواع زیادی دارند. در منطقه گنو با چندین نوع آن برخورد می کنیم. این یکی در حال آفتاب گرفتن است. و این ، فراوانترین گونه آگاما در کوه گنو. آگامای پولک درشت که به راحتی تا 40 سانتیمتر رشد می کند. این حرکت ویژه دلیل خاصی دارد. آگاماها دارای دید موزائیکی هستند . آنها موضوعات ثابت را درست تشخیص نمی دهند لذا برای داشتن دیدی واضح یا باید موضوع حرکت کند و یا جانور خود بدینگونه تکان بخورد تا موقعیت جدید و پیرامون خود را بخوبی تشخیص دهد. و این هم یک نمونه جالب دیگر. در دشتهای شمالی پیرامون کوه گنو با انواع دیگری از آگاما برخورد می کنیم. آگامای چابک. از این اسم تعجب نکنید . این آگاما واقعا چابک است. اما اینکه الان بی حال و افسرده به نظر می رسد به خاطر آن است که در طول شب دمای بدنش پایین می آید به طوری که دچار رخوت و سستی می شود. اکنون در ابتدای روز حمام آفتاب گرفته تا دمای بدنش به تدریج به حدی برسد که توان جنب و جوش روزانه را بازیابد.