اردک ها

اردكها شناخته شده ترین پرندگان آبزی اند در ایران 32 گونه از آنها شناسایی شده كه حدود 13 گونه شان زاد آوری دارند در استان مركزی حدود 10 گونه آنها دیده شده كه همگی مهاجرند و در منطقه جوجه آوری ندارنداردكهای گیلار ، یكی از اعضاء شاخص این گروهند این اردكها از قوها و غازها كوچكترند و گردن و پاهای كوتاهتری دارند در فصل بهار و تابستان به صورت مهاجر عبوری روی دریاچه ی سد 15 خرداد دلیجان دیده شده اند آنها پرندگان اجتماعی اند كه غالبا به صورت گله ای می چرخند تغذیه شان از گیاهان آبزی و نرمتنان كوچك است گیلار ها نر و ماده متفاوتی دارند در پرنده نر ، سر و گردن بلوطی رنگ پیشانی و تارك زرد مایل به نخودی است در پرنده ماده و پرنده نابالغ ، پیش بال به رنگ خاكستری مایل به قهوه ای و لبه ی بال به رنگ سیاه است ، در فصل تولید مثل هم بعضی از نرها به ماده شباهت پیدا می كنند در اردكها گیلار بر خلاف كشیمها و غواصان ، پاها به وسط بدن نزدیكتر شده تا علاوه بر شناگری توانایی راه رفتن هم پیدا كنند برای چرخیدن در زیر آب فقط سرو بدن را در زیر آب فرو می كنند و اغلب دمشان در سطح آب می ماند برخاستن این اردكها از روی آب آنی و با جهش انجام میشود.