کشیم

تالابها ، دریاچه های پشت سدها و آبگیر های استان مركزی محل حضور و زندگی گروه بزرگی از پرندگان هستند دریاچه سد الغدیر در 20كیلومتری غرب ساوه ، میزبان غواصی ماهر از خانواده كشیمیان شده است . كشیمها از خانواده ی غواصیان كوچكترند اما خود، در شناگری و غواصی در آب مهارت بسزایی دارند. 2) این پرنده كشیم گردن سیاه است 31 سانتی متر طول دارد و از مهاجران عبوری محیط های آبی استان است به جز اكنون كه اوایل پاییز است در زمستانها و بهار هم دیده میشود كم جمعیت است و پرنده ای كم سرو صدا و آرام است در آب شیرجه رفته و از قدرت تعقیب طعمه در زیرآب برخوردار است از ماهیان كوچك ، دوزیستان و نرم تنان تغذیه می كندو نرو ماده همشكلی دارد -اوایل زمستان روی دریاچه ی سد درمنك در شمال فراهان هم دیده شد كشیم گردن سیاه ، در زمستان سر ، تارك و پشت گردن سیاهی دارد رو تنه اش قهوه ای مایل به سیاه و زیر تنه اش سفید است منقار و لكه سفید زیر چشمش از مشخصه های اوست - در روزهای زمستانی و برفی سد عباس آباد خمین ، كشیم بزرگ كه مهاجر جوجه آور استان مركزیست به جست و جوی ماهیان دریاچه ی سد آمده است 49 سانتی متر طول دارد و ازدیگر كشیمیان بزرگتر است. روی سرش هم كاكل تیره رنگی به حالت خوابیده دیده می شود تخم گذاری و جوجه آوری اش اوایل تابستان و روی لانه های شناور…