خنده درخت آدم رو زمین انداخت

آدم میخواست شاخه درخت بشکنه یه دفعه آدم انداخت زمین