آموزش و رسانه

تکنولوژی آموزشی به روش فیلم و انیمیشن و استفاذه از رسانه ، امروزه از شیوه های یادگیری برتر محسوب می گردد و بدون تردید کشور عزیز ما نیز برای پیشرفت و بهبود درامر تحصیلات نیز از شیئه های نوینی که تائید گردیده است امتناع نمی ورزد هدف ما از تهیه این فیلم کوتاه معرفی چنین شیئه ای بود برای کسانی که هنوز لز آن اطلاعی ندارند - تکنولوژی آموزشی عبارت است از توسعه، کاربرد و ارزشیابی سیستم ها، فنون و مواد آموزشی به منظور بهبود فرایند یادگیری انسان - تکنولوژی آموزشی یک رویکرد سیستمی است که فرایند تدریس- یادگیری را کنترل می کند - تکنولوژی آموزشی عبارت است از مجموعه روش ها و دستور العمل هایی که با استفاده از یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طراحی، اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزشی بکار گرفته می شود