دانش رباتیک

ربات یک ماشین هوشمند است که قادر است در شرایط خاصی که در آن قرار میگیرد کار تعریف شده ای راانجام دهد و همچنین قابلیت تصمیم گیری در شرایط مختلف را نیز ممکن است داشته باشد هدف از طراحی ربات مین یاب طی کردن مناطق جنگی و مسیرهای ناهموار و پیدا کردن مین های دفن شده در زمین است. مهندسی رباتیک در واقع تلفیقی از رشته مهندسی برق و مهندسی الکترونیک است که هدف آن تربیت نیرویی است که بتواند به تنهایی رباتهای صنعتی را طراحی کند و آن را بسازد. ایران یکی از واردکنندگان رباتهای صنعتی است که هر ساله ارز زیادی بابت خرید ربات از کشور خارج می شود.